Loading

Our Thinking.

Netblue IT is zowel juridisch als economisch eigenaar van Netblue IT inclusief het voor Netblue IT ontworpen logo en de huisstijl en met uitzondering van de content van andere eigenaren.

Ondanks de zorg en aandacht die permanent aan de ontwikkeling van Netblue IT besteed wordt, is het mogelijk dat onderdelen informatie onvolledig en/of onjuist is. In het kader van die ontwikkelingen wordt Netblue IT regelmatig aangevuld, gewijzigd en verbeterd zonder voorafgaande kennisgeving.

Het is de gebruiker niet toegestaan de auteursrechtelijk / privacy beschermde onderdelen in/op Viawebshop openbaar te maken of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande toestemming van Netblue IT.
Niets uit deze artikelen mag worden verveelvoudigd – met uitzondering van de uitvoermogelijkheden voor eigen gebruik binnen de Site –, opgeslagen in een gegevensbestand gewijzigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Netblue IT.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Netblue IT sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Netblue IT of met de tijdelijke onmogelijkheid om Netblue IT of onderdelen daarvan te kunnen raadplegen.

Netblue IT is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Netblue IT is verkregen.

Let's Talk?

Let’s make something awesome togheter